Menu Zamknij

Granty na realizację zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Ogłoszenie o naborze ofert w trybie art. 19 a o udzielenie grantów dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 , z późn. zm.).

Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia Góra wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantów na realizację zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w ramach „realizacji międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom  spożywania alkoholu oraz innych uzależnień” .

Pula środków: 40.043,06 zł.

Termin realizacji zadania: do 31.12.2022 r.

Miejsce składania ofert: osobiście w Kancelarii przy ul. Sudeckiej 29 (pokój nr 2) lub na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, 58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 10.

Warunki realizacji zadania:

1) kwota dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł,

2) projekt musi zostać zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

3) łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy

jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu

samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art.19 a, w danym roku

kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł,

4) projekt powinien uwzględniać zadanie o charakterze lokalnym

5) o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Jeleniej Góry

6) wkład własny: niewymagany

Prezydent Miasta Jeleniej Góry, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych, podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.

Oferta może zostać odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizacje innych zadań publicznych.

Skip to content