Menu Zamknij

Placówka wsparcia dziennego

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenia placówek wparcia dziennego reguluje Zarządzenie 0050.1607.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 października 2018 roku.


Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Jelenia Góra

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.

I. Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz załącznikami:

  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,
  • odpis z właściwego rejestru,
  • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
  • pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki,
  • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
  • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
  • informacja o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu  w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych.

Przedkładane dokumenty powinny być kopiami dokumentów potwierdzonymi „ za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione lub kopie dokumentów. 

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia  i Organizacji Pozarządowych.

III. Termin i sposób załatwiania:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w terminie ustawowym, tj. 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.

IV. Opłata:

Za zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie pobiera się opłaty.

V. Zmiana danych:

Podmiot, któremu wydano zezwolenie jest zobowiązany do informowania organu wydającego zezwolenie o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub załączonych dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

VI. Odmowa wydania zezwolenia:

Odmowa wydania zezwolenia nastąpi w przypadku gdy:

    a) podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;

    b) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

VII. Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia:

Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

    a) przestał spełniać warunki określone w ustawie;

    b) nie przedstawi na żądanie Prezydentowi Miasta Jelenia Góra, w wyznaczonym terminie,

aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy – Prezydent Miasta wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w pkt. b, Prezydent cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

VIII. Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub o cofnięciu zezwolenia  odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.


Załączniki:

Zarządzenie 0050.1607.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 października 2018 roku.

Wniosek o wydanie zezwolenia

oświadczenie

protokół

zezwolenie

Ostatnia aktualizacja 27 lipca, 2023 przez Administrator strony

Skip to content