Menu Zamknij

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W swoim zakresie działania, każda z gmin realizuje programy i działania na rzecz profilaktyki alkoholowej oraz narkomanii, której celem jest wyeliminowanie tych niekorzystnych społecznie zjawisk zarówno z przestrzeni publicznej, jak również w formie doradztwa i wsparcia rodzin dotkniętych tymi problemami.

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1PrzewodniczącyPiotr Byszkowski
2Zastępca przewodniczącegoJoanna Małecka 
3SekretarzIwona Karwowska
4CzłonekEdyta Bagrowska
5CzłonekJolanta Hryniewicka
6CzłonekWojciech Łabun
7CzłonekDanuta Romańczuk-Masiowska
8CzłonekBożena Wachowicz-Makieła
9CzłonekJacek Winiarski

Przewodniczący Komisji pan Piotr Byszkowski jest dostępny pod numerem telefonu 75 64 39 100 lub 781 500 563

Działania te realizowane są przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze.

Komisja inicjuje działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Ponadto Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

  • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry;
  • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta;
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji  komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).


Kontakt:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze

Urząd Miasta Jelenia Góra 
ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 46 347

Ostatnia aktualizacja 10 lutego, 2022 przez admin